Hvem er vi / Vedtægter
 Vedtægter del 1
§1 Foreningens navn, hjemsted og formål 
Stk.1. Foreningens navn er Trådtrisserne, og foreningen
har hjemsted i Odense NV.
Stk.2. Foreningens formål er at styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation.
 
§2 Medlemmer
Stk.1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der vil arbejde for foreningens formål.
 
§3 Generalforsamling
Stk.1. Generalforsamlingener foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes senest 14 dage forinden. Indkaldelsen skal ske i form af e-mail eller brev til medlemmerne og ved opsalg i foreningens lokale.
Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling har følgende faste dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.
Alle der har været medlem af foreningen mindst en måned, er stemmeberettigede og kan modtage valg.
Stk.5. Hvert medlem har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer, der er i restance med kontigent, har ikke stemmeret.
Beslutninger på genralforsamlingen tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflertal. For foreningens opløsning gælder særlige regler, jf.§ 6. Genralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
 
§4 Bestyrelse, regnskab og revision
Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der af generalforsamlingens medlemmer for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og et bestyrelsesmedlem afgår i lige år, og næstformanden, kassereren og sekretæren afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Stk.2 Blandt foreningens medlemmer vælges endvidere af genralforsamlingen for 2 år ad gangen 2 suppleantertil bestyrelsen. Desuden vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Vedtægter del 2
Stk3. Bestyrelsen sørger for tilrettelæggelse af arrangementer og udgivelse af program. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er fremmødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. kassereren fører foreningens regnskab, medlemskartotek, samt opkræver kotigent. Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer før fremlæggelse på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Tegningsret over for pengeinstitutter samt Odense kommune har foreningens formand og kasserer hver for sig.
Stk.4. bestyrelsen er pligtig at føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Stk. 5. Kotigentet følger kalenderåret og betales helårligt. Nye medlemmer, der tegner medlemsskab efter 1.august betaler kun halv kontigent for resten af året.
Stk. 6. bestyrelsen bemyndiges til at udelukke et medlem, der ikke har betalt sit kontigent senest 1 måned efter første påkrav.
Stk.7. Bestyrelsen bemyndiges til at udelukke et medlem, der i en periode på 3. mdr. ikke har deltaget i noget af foreningens arrangementer, og som ikke over for bestyrelsen har angivet årsag til fravær.
Stk.8. Udmeldelse eller udelukkelse af foreningen giver ingen ret til tilbagebetaling af kontigent.
Stk.9. Kontigentet dækker udgifter til frimærker, kopiering, kontorartikler mm. Kurser, udflugter og foredrag kan evt. betales særskilt af medlemmerne udover kontigentet.
§5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær genralforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og med angivelse af den ønskede dagsorden.
§6, Foreningens opløsning
Stk.1. Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 mdr. mellemrum. opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Anvendelse af foreningens evt. formue besluttes på den sidste genralforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.oktober 2008.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2010
Trådtrisserne | Pårup Skole, Pårupvej 19, 5210 Odense NV - Danmark